นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 9 ธันวาคม 2561
นโยบายความเป็นส่วนตัว
***บลูมบีเคเคไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก***

บลูมบีเคเคถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า เรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญและบลูมบีเคเคจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของบลูมบีเคเค
บลูมบีเคเคจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บลูมบีเคเคจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับบลูมบีเคเคเท่านั้น
บลูมบีเคเคจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล
ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และเลือกชมสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม สถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผยและบลูมบีเคเคจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์ม และท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านหรือเริ่มดำเนินการสั่งซื้อสินค้าจากบลูมบีเคเค หากท่านมีความคิดเห็นคำแนะนำหรือคำติชมท่านสามารถติดต่อบลูมบีเคเคโดยทางอีเมล์: [contact@bloombkk.com]
การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว เมื่อท่าน (ร้านค้า) สร้างบัญชีบลูมบีเคเคหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่บลูมบีเคเคจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ของท่าน
ชื่อ – นามสกุล
ไลน์ไอดี
อีเมล์
หมายเลขติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อร้านค้า
เว็บไซต์ (ถ้ามี)
ท่านจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บลูมบีเคเค หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบลูมบีเคเค หรือจัดส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้บลูมบีเคเคทราบเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ (รายละเอียดตามที่จะได้กล่าวข้างล่าง) บลูมบีเคเคสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง บลูมบีเคเคจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านส่งมอบข้อมูลให้บลูมบีเคเคด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บลูมบีเคเคหรือเลือกที่จะเพิกถ
อนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บลูมบีเคเคอาจจะไม่สามารถให้บริการของบลูมบีเคเคแก่ท่านได้ ท่านอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ส่งมอบให้บลูมบีเคเคได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้ หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บลูมบีเคเค บลูมบีเคเคจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ แก่บลูมบีเคเค หากท่านสมัครเพื่อร่วมเป็นร้านค้าพันธมิตรกับบลูมบีเคเคโดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชีบลูมบีเคเคกับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่าน หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่นๆ ของบลูมบีเคเค บลูมบีเคเคอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ
บลูมบีเคเคจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบลูมบีเคเค การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว บลูมบีเคเคจะใช้ข้อมูลส่วนที่บลูมบีเคเคได้รับจากท่านหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการภายนอกผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services) (ตามความหมายที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และ/หรือการใช้แพลตฟอร์ม
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและขายของท่านที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์มหรือส่งผ่านตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบลูมบีเคเค การจ่ายเงินของผู้ที่สั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าจะถูกจัดการโดยตัวแทนของบลูมบีเคเค เพื่อการจัดส่งออเดอร์สินค้าให้ท่าน (ร้านค้า) ที่ได้มีการสั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม
เพื่อส่งต่อให้ท่านดำเนินการจัดทำและจัดส่งสินค้าตามวันเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน (ลูกค้า) ที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า โดยบลูมบีเคเคหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อแจ้งให้ท่าน (ลูกค้า) ทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะขายผ่านแพลตฟอร์ม
โดยบลูมบีเคเคหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกและเพื่อการบริการลูกค้าอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอก เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล อีกทั้งบลูมบีเคเคจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้ เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่ท่านมีกับบลูมบีเคเค (ถ้ามี) , เพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงินที่ท่านได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ , เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม , เพื่อพัฒนาแผนผังการจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ , เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ , เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ , เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บลูมบีเคเคคาดว่าท่านว่ามีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจ
ากบลูมบีเคเคให้แก่ท่านรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบลูมบีเคเคและของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านจะได้ปฏิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
เมื่อท่าน (ร้านค้า) ได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับบลูมบีเคเคหรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม บลูมบีเคเคจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับบริการของ บลูมบีเคเคเป็นครั้งคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้บลูมบีเคเคอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบลูมบีเคเคหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบลูมบีเคเค ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบลูมบีเคเคถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกายสำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

บลูมบีเคเคอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบลูมบีเคเค สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ กับท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน จัดการความสัมพันธ์อื่นๆ กับท่านการตลาดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับการร้องขออื่นๆ
ที่บลูมบีเคเคเห็นว่าจำเป็นในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บลูมบีเคเคจะพยายามอย่างถึงที่สุด เพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบลูมบีเคเคจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึงการจัดเก็บการใช้การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความเสี่ยงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันและจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น การเพิกถอนความยินยอม ท่านอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน สำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนแก่บลูมบีเคเคได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบลูมบีเคเคผ่านทางอีเมล์  contact@bloombkk.com  โปรดทราบว่า หากท่านได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้านบลูมบีเคเคอาจไม่อยู่ในสถานะที่ให้บริการในกิจการต่างๆ ให้แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ บลูมบีเคเคขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งบลูมบีเคเคไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการหรือดำเนินการในกิจการต่างๆ ให้แก่ท่านหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์มของบลูมบีเคเค หากท่านไม่มีบัญชีการใช้บริการกับบลูมบีเคเค ท่านอาจทำการอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อบลูมบีเคเคผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างใต้นี้ บลูมบีเคเคจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่บลูมบีเคเคได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านหากข้อมูลส่วนตัวของท่านยังคงจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างบน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่บลูมบีเคเคมีอยู่ที่เกี่ยวกับท่านหรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยบลูมบีเคเคภายในปีที่ผ่านมากรุณาติดต่อบลูมบีเคเคผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้ บลูมบีเคเคขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลในการเรียกดู
บันทึกข้อมูลดังกล่าวหากท่าน (ร้านค้า) มีบัญชีการใช้บริการกับบลูมบีเคเคท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าของท่านโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์มในนั้นท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่และสามารถดูสถิติภาพรวมการสั่งซื้อสินค้าร้านของท่านในภาพรวมย้อนหลังได้ ท่านสามารถจัดการข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือข้อมูลร้านค้าได้โดยท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชีรหัสผ่านและรายละเอียดสินค้าเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต บลูมบีเคเคไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชีรหัสผ่านและรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บลูมบีเคเครับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บลูมบีเคเคป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่านกรุณาใช้ตัวเลขตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านดังกล่าวแก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ
ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งให้แก่บลูมบีเคเคท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใดๆ ที่ทำลงในนามของท่านดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อบลูมบีเคเคและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน บลูมบีเคเคขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) หรือออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) ออกจากแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น บลูมบีเคเคหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้โปรแกรมคุกกี้ (cookies) , เวปบีคอน (web beacons) , หรือโปรแกรมอื่นๆที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อช่วยให้บลูมบีเคเคสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้นเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นและเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน
เมื่อท่านใช้บริการและ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมบลูมบีเคเค คลาวน์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Servers) ของบริษัทบลูมบีเคเคทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้าเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือของบลูมบีเคเคข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึงที่อยู่ไอพีแอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าวสินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์มเวลาเข้าชมวันที่และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้บลูมบีเคเคพัฒนาแพลตฟอร์มการบริการและสินค้าที่บลูมบีเคเคจัดหาให้ดีขึ้น โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความโปรแกรมนี้ช่วยให้บลูมบีเคเคจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้และช่วยให้บลูมบีเคเคสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้นและช่วยให้การบริการและพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น คุณอาจจัดการและลบโปรแกรมคุกกี้ (COOKIES) ผ่านทางเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดไปที่เนื้อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ โปรแกรมเวปบีคอน (web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์ม โปรแกรมนี้ช่วยให้บลูมบีเคเคนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเวปไซต์ต่างๆ เพื่อให้บลูมบีเคเคได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของท่านมากขึ้น ไม่มีข้อมูลขยะสแปมสปายแวร์ไวรัส ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์มกรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ
(Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บลูมบีเคเคจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากท่าน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของท่าน (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งท่านจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่มีข้อมูลขยะสปายแวร์หรือไวรัสผ่านทางแพลตฟอร์มหากท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บลูมบีเคเคทราบกรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ที่ระบุด้านล่างนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บลูมบีเคเคจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ บลูมบีเคเคขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์มสิทธิของบลูมบีเคเคท่านรับทราบและตกลงว่า บลูมบีเคเคมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมายหน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าของสิทธิต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องหากบลูมบีเคเคมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการและข้อตกลงไม่ว่าโดยสมั
ครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่งการสอบสวนและ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆต่อบลูมบีเคเค และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบลูมบีเคเคที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อ
มูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น การติดต่อบลูมบีเคเค หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัวมีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวลหรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคหรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อบลูมบีเคเคได้ผ่านทางอีเมล์ contact@bloombkk.com

A.  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว บลูมบีเคเคอาจขอข้อมูลส่วนตัวของคุณจากแหล่งต่างๆ (เช่นจากคุณหรือผ่านทางบุคคลภายนอก) ซึ่งรวมทั้ง

1. ข้อมูลที่ได้มา (โดยทางตรงหรือทางอ้อม) เมื่อคุณลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าและบริการสำหรับบลูมบีเคเค ซึ่งได้แก่ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลอื่นๆ (เรียกรวมว่า”ข้อมูลการลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าและบริการ")
2. ข้อมูลที่ได้มา (โดยทางตรงหรือทางอ้อม) ได้แก่ หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลการออกบิลที่อยู่ในการจัดส่ง บิลข้อมูลการทำธุรกรรม หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต วันที่หมดอายุ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ จากธนาณัติหรือเช็ค (เรียกรวมว่า”ข้อมูลบัญชี")
3. ข้อมูลการลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าและบริการ ข้อมูลบัญชี หรือข้อมูลอื่นๆ อาจสามารถเข้าถึงหรือเก็บรวบรวมได้ (โดยอัตโนมัติหรือไม่ใช่โดยอัตโนมัติ) ในระหว่างการใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบลูมบีเคเคของคุณ ข้อมูลข้างต้นที่บลูมบีเคเคได้มา สามารถประกอบกันเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ บลูมบีเคเคดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูมบีเคเคจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณเพิ่มเติม (ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะประกอบกันเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ก็ตาม) จนเกินความจำเป็นสำหรับบลูมบีเคเคที่จะมอบการบริการของบลูมบีเคเคให้แก่คุณหรือในการดำเนินการตามที่ระบุในส่วน B ของประกาศฉบับนี้ เพื่อเป็นการปกป้องบัญชีของคุณปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบลูมบีเคเคปกป้อ
งสิทธิตามกฎหมายของบลูมบีเคเคและดำเนินธุรกิจของบลูมบีเคเค

B. การใช้ข้อมูลส่วนตัวบลูมบีเคเคสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่บลูมบีเคเคได้มาเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ รวมทั้งในระหว่างการลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าหรือบริการและชำระเงินสำหรับบลูมบีเคเคของคุณ
2.ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของคุณสมบัติของคุณในการลงทะเบียนเป็นพันธมิตรร้านค้ากับบลูมบีเคเค หรือเพื่อใช้งานฟีเจอร์และฟังก์ชั่นใดๆ ของร้านค้าสำหรับบลูมบีเคเคนี้
3. การดำเนินการเพื่อลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้งาน การอนุญาตให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ ID การเข้าระบบของบลูมบีเคเคและการคงรักษาและจัดการการลงทะเบียนของคุณ
4. การมอบบัญชีชำระเงินสำหรับบลูมบีเคเค และการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการชำระบัญชีตามราคาซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
การขนส่งและการบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการซื้อการทำเรื่องขอเงินคืน (charge-backs) การส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณและการตอบคำถามหรือข้อสงสัยของคุณคำติชมการเรียกร้องหรือข้อพิพาทต่างๆ
5. การปรับปรุงและขยายการบริการของบลูมบีเคเคด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ๆของการลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าหรือบริการและชำระเงินสำหรับบลูมบีเคเคของคุณ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่บลูมบีเคเคสามารถเสนอขายได้เป็นครั้งคราว
6. ดำเนินการทำการวิจัยการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือการสำรวจต่างๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะจัดการและปกป้องธุรกิจของบลูมบีเคเค รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบลูมบีเคเคเพื่อวัดประเมินผลการดำเนินงานของบัญชีชำระเงินสำหรับบลูมบีเคเคและการบริการอื่นๆ ที่บลูมบีเคเคมอบให้
และเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้สึกพึงพอใจในการบริการของบลูมบีเคเค
7. การวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ การใช้งานและพฤติกรรมอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นแบบแยกเป็นรายบุคคลหรือแบบรวม) ซึ่งช่วยให้บลูมบีเคเคเข้าใจวิธีที่คุณและฐานผู้ใช้งานโดยรวมของบลูมบีเคเคเข้าถึงและใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบลูมบีเคเคและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่สำคัญที่ดำเนินการรวมทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงการบริการของบลูมบีเคเคให้ดีขึ้นและตอบข้อสงสัยและตอบสนองกับรสนิยมของลูกค้า
8. การจัดการความเสี่ยงดำเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้านการเงินและความสามารถในการชำระหนี้หรือการประเมินตรวจหาตรวจสอบป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น และ/หรือการแก้ไขเยียวยา การฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำต้องห้ามที่เป็นไปได้อื่นๆ และอีกนัยหนึ่ง คือ เพื่อทำการปกป้องความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มการชำระเงินของบลูมบีเคเค
9. การตรวจหาตรวจสอบป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือการแก้ไขเยียวยาการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงนโยบายภายในที่เกี่ยวข้องใดๆ มาตรฐานด้านอุตสาหกรรมแนวทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10. การเปิดเผยข้อมูลนี้ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับของประเทศใดก็ตามสามารถกำหนดให้บลูมบีเคเคหรือบริษัทในเครือของบลูมบีเคเคต้องกระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือกลุ่มบุคคลภายนอกรวมทั้งบริษัทผู้ให้บริการบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงินอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลนี้ยังสามารถทำขึ้นโดยเป็นไปตามหมายศาล คำสั่งศาล การร้องขอตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ในประเทศใดๆ ที่สามารถใช้ปฏิบัติกับบลูมบีเคเคหรือบริษัทในเครือของบลูมบีเคเคได้
11. การทำการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย หรือการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายใดๆ หรือเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับบลูมบีเคเคหรือบริษัทในเครือของบลูมบีเคเค
12. ดำเนินการสอบทานธุรกิจใดๆ และการประเมินหรือการประเมินผลอื่นๆ สำหรับการควบรวมกิจการที่เป็นข้อเสนอหรือที่เกิดขึ้นจริงการซื้อกิจการการทำธุรกรรม เพื่อให้เงินทุนหรือการร่วมทุน
13. จุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด เช่น การปกป้องคุณและผู้ใช้งานคนอื่นของบัญชีชำระเงินสำหรับบลูมบีเคเค จากการสูญเสียการปกป้องชีวิตการรักษาความปลอดภัยของระบบและผลิตภัณฑ์ของบลูมบีเคเค และการปกป้องสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของบลูมบีเคเค และบลูมบีเคเคยังสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบอื่นๆ
ซึ่งบลูมบีเคเคจะส่งหนังสือแจ้งเป็นการเฉพาะให้ในเวลาที่ทำการรวบรวมหรือตามที่คุณจะให้การยินยอมในเวลาต่อมา

C.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่บลูมบีเคเคเก็บไว้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ แต่บลูมบีเคเคสามารถมอบข้อมูลนั้นให้แก่กลุ่มต่างๆต่อไปนี้ (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศที่อยู่อาศัยของคุณก็ตาม) เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ B ข้างต้น:
1. บลูมบีเคเคและบริษัทอื่นๆ ในเครือของกลุ่มบริษัทบลูมบีเคเค
2.ตัวแทนผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการภายนอกที่บลูมบีเคเคทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการของบลูมบีเคเคแก่คุณ ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการฉ้อโกง การเก็บรวบรวมบิล การป้อนข้อมูล
การบริหารจัดการฐานข้อมูล การส่งเสริม การขายการทำการตลาด การบริการลูกค้าการบริการเทคโนโลยี การแจ้งเตือนเมื่อมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต่างๆ และบริการขยายเวลาการชำระเงิน
3. ผู้ค้าและองค์กรอื่นๆ เช่น บริษัทให้บริการบัตรเครือข่ายการชำระเงินหรือสถาบันทางการเงินที่ชำระเงินให้หรือทำการชำระเงินผ่านทางผู้ค้าและองค์กรเหล่านี้ด้วยการใช้บัญชีชำระเงินสำหรับบลูมบีเคเค หรือองค์กรเหล่านั้นอื่นๆ เพื่อทำให้คุณสามารถใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบลูมบีเคเคได้
4.องค์กรสินเชื่อและตัวแทนการเรียกเก็บเงินธนาคารสถาบันทางการเงินที่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก
5. ที่ปรึกษามืออาชีพ องค์กรบังคับใช้กฎหมาย ผู้รับประกันรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจควบคุมหรือองค์กรอื่นใดที่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดให้ทำการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อตกลงเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งการทำข้อตกลงกับบริษัทบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงิน
6.องค์กรที่เกี่ยวข้องในการการควบรวมกิจการการซื้อกิจการการทำธุรกรรมเพื่อให้เงินทุนหรือการร่วมทุนกับบลูมบีเคเค

D.  มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา บลูมบีเคเคดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทุกประการรวมทั้งการดูแลปกป้องด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และทางด้านเทคนิค เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณที่บลูมบีเคเคจัดการจากการสูญเสียการนำไปใช้ในทางที่ผิดและการเข้าถึงการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงและการทำลายทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต บลูมบีเคเคจะเก็บรักษาและจัดการให้ผู้ให้บริการของบลูมบีเคเคเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้และอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบลูมบีเคเคขอแนะนำให้คุณอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้ใครทราบพนักงานของบลูมบีเคเคจะไม่ถามรหัสผ่านของคุณด้วยการโทรหาหรือส่งอีเมลที่คุณไม่ได้เรียกร้องหรือยินยอม ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นคุณไม่ควรเก็บรักษาข้อมูลการเข้าระบบของคุณ (เช่น ID ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน) ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันนั้น

E.  การประมวลผลข้อมูลในต่างประเทศข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกประมวลผลนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (รวมทั้งนอกประเทศไทย) ในสถานที่ใดก็ตามที่บลูมบีเคเคและบริษัทอื่นๆ ในเครือของกลุ่มบริษัทบลูมบีเคเคและกลุ่มบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่บลูมบีเคเคสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวภายใต้ข้อ C ข้างต้นนั้นดำเนินกิจการอยู่ในประเทศต่างๆ
ที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณสามารถถูกประมวลผลได้นั้นอาจไม่มีกฎหมายปกป้องข้อมูลที่เหมือนกันกับกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (รวมทั้งประเทศไทย)

F.  เว็บไซต์และการบริการของกลุ่มบุคคลภายนอก การชำระเงินสำหรับบลูมบีเคเคอาจจะให้ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และการบริการอื่น (รวมทั้งแอพพลิเคชั่นที่ดำเนินงานโดยกลุ่มบุคคลภายนอก) เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คุณการบริการและเว็บไซต์เหล่านี้อาจดำเนินงานเป็นอิสระจากบลูมบีเคเคและอาจมีประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นของตัวเองซึ่งบลูมบีเคเคขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณทบทวนตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานการบริการเหล่านั้นหรือทำกิจกรรมใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านั้นตามขอบเขตที่บลูมบีเคเคไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกลิงค์ไปซึ่งคุณเข้าเยี่ยมชมนั้น บลูมบีเคเคจะไม่รับผิดชอบกับเนื้อหาการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและคุณภาพขอ
งการบริการต่างๆ เหล่านั้น

G.  การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ บลูมบีเคเคสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทบทวนประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว

H.  ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าคุณต้องการติดต่อบลูมบีเคเค รวมทั้งถ้าคุณต้องการที่จะใช้สิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อย่างเช่นการใช้สิทธิ์ที่จะเลือกไม่ดำเนินการประมวลผลข้อมูล) กรุณาทำการติดต่อบลูมบีเคเคโดยใช้วิธีต่อไปนี้ contact@bloombkk.com บลูมบีเคเคสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของคุณอย่างหนึ่งอย่างใดถ้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้สามารถกระทำได้