bloombkk about us

พันธกิจของเรา (Our Mission)

เรา คือช่างดอกไม้ที่เชื่อมั่นว่าการจัดดอกไม้คืองานศิลปะ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะจัดดอกไม้ของเราด้วยความประณีตและมีเอกลักษณ์ ทุกๆออเดอร์ของคุณลูกค้า เราจัดห่อด้วยความรัก จัดส่งด้วยความห่วงใย เพื่อให้คุณลูกค้าประทับใจ พร้อมให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี

We are passionate florists that will craft each bouquet gently and uniquely. Every orders will be wrapped and delivered with love and care. Available across Bangkok and Nonthaburi.

กระเช้าผลไม้สด bloombkk

ดอกไม้สดใหม่ทุกวัน

ดอกไม้ที่ BloomBKK สดใหม่ทุกวัน เพราะ ส่งตรงจากสวนของเราเอง และจากตัวแทนนำเข้าดอกไม้ชั้นนำของประเทศ

ประณีตและมีเอกลักษณ์

สำหรับ BloomBKK ดอกไม้ของคุณลูกค้า คืองานศิลปะของเรา ดังนั้น เราจึงร่วมงานกับช่างดอกไม้ที่มีความชำนาญเท่านั้น เพราะเราต้องการให้งานทุกชิ้นของเรา มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร

ดอกไม้ งานประณีต
bloombkk ส่งดอกไม้

จัดส่งด้วยความห่วงใย

ทุกๆออเดอร์ของคุณลูกค้า เราจัดอย่างมืออาชีพ และส่งตรงเวลา ด้วยความระมัดระวัง