เงื่อนไขในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์  www.bloombkk.com กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้ จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน (ดังระบุข้างล่าง) และการใช้บริการ โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตก
ลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หลีกเลี่ยงการเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใดๆ

ที่บลูมบีเคเคไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่านการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเ
ตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี : ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านการยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆหรือการซื้อสินค้าของท่านและ (3)
การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่านหากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเ
ข้าใช้แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

1. นิยามและการตีความ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 จะนำมาบังคับใช้กับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

2. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป
2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ : ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยบลูมบีเคเคเป็นครั้งคราวไป บลูมบีเคเคสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงานและนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆ และถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว
2.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่ :
(ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
(ข) ใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง
(ง) โพสต์ส่งเสริมหรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ
(จ) รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น
(ฉ) ใช้หรืออัพโหลดในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆที่มีหรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตรายหรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้า
รายอื่นหรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้ และ
(ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่เกี่ยวข้องและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ : บลูมบีเคเคอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไขระงับ หรือหยุดการให้บริการ หรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใดๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุงแก้ไข ระงับหรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ
2.4 สิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื้อหา : บลูมบีเคเคขอสงวนสิทธิ์โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ :
(ก) ติดตาม ตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหาหรือเอกสารข้อมูลใดๆบนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ บลูมบีเคเคอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางบลูมบีเคเคแต่เพียงฝ่ายเดียว
(ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า
(ค) รายงานกิจกรรมใดที่บลูมบีเคเคสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว
และ/หรือ
(ง) ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใดๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของบลูมบีเคเค ภายใต้ข้อนี้ หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือบลูมบีเคเคมีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือโดยฉ้อฉล
2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว : การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ใน https://www.bloombkk.com/privacy-policy
2.6 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย: การซื้อขายสินค้าใดๆ จะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน https://www.bloombkk.com/terms-conditions/
2.7 เงื่อนไขเพิ่มเติม: นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะเอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยบลูมบีเคเคหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่บลูมบีเคเคกำหนดอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ

3. การใช้บริการ
3.1 การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้ : นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน
3.2 ข้อจำกัด : การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี : ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน) และมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ลูกค้าที่ได้ฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราวจะไม่อาจใช้บริการได้ แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้ออื่นๆ แล้วก็ตาม
3.3 เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง :
(ก) ที่จะเข้าใช้และ/หรือใช้บริการด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลารวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจและ
(ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใดๆอันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว
3.4 รายละเอียดของสินค้า : ถึงแม้ว่าบลูมบีเคเคจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า บลูมบีเคเคไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำเป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด
3.5 ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นบลูมบีเคเคสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ
3.6 ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจากบลูมบีเคเค (ได้แก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม โดยบลูมบีเคเคเป็นผู้พิจารณาในภาพรวม ทั้งนี้ข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม โดยบลูมบีเคเคหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย

4. ลูกค้าที่มีบัญชีกับบลูมบีเคเค
4.1 ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน : บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนแพลตฟอร์มอาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับบลูมบีเคเคหรือมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านขอสร้างบัญชีกับบลูมบีเคเคชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ :
(1) พิจารณาและออกให้ท่านโดยบลูมบีเคเคหรือ (2) ท่านเป็นฝ่ายให้และบลูมบีเคเคเป็นผู้อนุมัติ โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของบลูมบีเคเคอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องบลูมบีเคเคอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใดๆ โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของบลูมบีเคเคโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆ ที่ท่านได้รับหรือท่านเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการยกเลิกดังกล่าว ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของท่าน และรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใดๆ (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) ซึ่งชื่อผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่านท่านจะต้องแจ้งให้บลูมบีเคเคทราบทันทีหากท่านทราบว่าหรือมีเหตุผลให้สงสัยว่าความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่านอาจจะถูกเปิดเผยหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จำเป็นต้องมีการปรับปรุง บลูมบีเคเคคาดว่า คำบอกกล่าวของท่านได้รับการดำเนินการโดยบลูมบีเคเคเมื่อครบเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว
4.2 การอ้างการใช้งานหรือเข้าใช้ : ท่านตกลงและรับทราบว่าการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้ใดๆ ในแพลตฟอร์มและข้อสนเทศข้อมูลหรือการสื่อสารใดๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้แล้วแต่กรณีจะถือว่า :
(ก) เป็นการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือใช้บริการโดยท่านหรือ
(ข) เป็นข้อสนเทศข้อมูล หรือการสื่อสารที่ประกาศส่งผ่านหรือออกโดยชอบโดยฝ่ายท่านไม่ว่าเวลาใดๆ ท่านตกลงที่จะผูกพัน โดยการเข้าใช้แพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการใดๆ (ไม่ว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ เว้นแต่กรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ หลังจากบลูมบีเคเคได้รับการบอกกล่าว การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านแล้วตามข้อ
4.1) ท่านยินยอมให้บลูมบีเคเคมีสิทธิ์ (แต่ไม่ผูกพัน) ที่ดำเนินการอ้างอิงตามหรือขอให้ท่านรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าการเข้าใช้ดังกล่าวนั้นทำหรือส่งโดยท่านเอง ท่านยังตกลงและรับทราบอีกด้วยว่าท่านผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้บลูมบีเคเคจนเต็มจำนวนต่อความสูญเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใดๆและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่สามารถอ้างอิงไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้

5. ทรัพย์สินทางปัญญา
5.1 ความเป็นเจ้าของ: ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของอนุญาตให้แก่หรือควบคุมโดยบลูมบีเคเค ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบลูมบีเคเคหรือผู้ให้บริการของบลูมบีเคเค บลูมบีเคเคสงวนสิทธิ์ที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด
5.2 การจำกัดการใช้งาน: ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อนเฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือเก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศหรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ระบบหรืออุปกรณ์โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบลูมบีเคเคก่อน หรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อนภายใต้บังคับข้อ
5.3 การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัว และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งบลูมบีเคเคหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น
5.3 เครื่องหมายการค้า : เครื่องหมายการค้าให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งานไม่ว่าโดยปริยายโดยหลักกฎหมายปิดปากหรือยินยอมให้อนุญาตหรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบเมต้าแท็กหรือลิงค์ “ด่วน”ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใดๆที่แสดงอยู่บนหน้าบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบลูมบีเคเค หรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

6. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของบลูมบีเคเค
6.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน: บริการแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ“ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์มบริการหรือเอกสารข้อมูลถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใดๆ ไม่ว่าโดยปริยายชัดแจ้ง หรือโดยบทบัญญัติใดๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ความสามารถในการนำไปค้าขายได้คุณภาพที่เป็นที่พอใจหรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลโดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า บลูมบีเคเคไม่รับประกัน :
(ก) ความถูกต้องเหมาะแก่เวลา ความพอเพียงมูลค่าในทางพาณิชย์หรือความครบถ้วนของข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์มบริการหรือเอกสารข้อมูล
(ข) ว่าแพลตฟอร์มบริการ หรือเอกสารข้อมูลใดๆจะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัดมีความมั่นคงหรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่นหรือข้อชำรุดบกพร่องใดๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข
(ค) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้ายรหัสที่ทำให้เกิดการทำลายหรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทนหรือกลุ่มคำสั่งหรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตรายก่อความเสียหายหรือทำให้เกิดการขัดข้องและ
(ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใดๆ ที่ส่งโดยท่าน หรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการและท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใดๆที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายบลูมบีเคเค หรือเจ้าหน้าที่ลูกจ้างหรือตัวแทนของบลูมบีเคเคให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการ โดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อาจจะถูกขัดขวางขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้
6.2 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของบลูมบีเคเคไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียใดๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ :
(ก) การเข้าใช้ใช้งานและ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้
(ข) การเชื่อถือของข้อมูล หรือข้อสนเทศใดๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มและ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูล หรือข้อสนเทศดังกล่าว โดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน
(ค) ระบบคลาวน์เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใดๆ เกิดการล้มเหลวผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการปองร้ายอื่นๆ การทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหายหรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ
(ง) การใช้งาน หรือเข้าใช้ใดๆเว็บไซต์ หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์มแม้ว่าบลูมบีเคเค หรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของบลูมบีเคเคอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว
6.3 ด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง: ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิดความผิดพลาดความเสียหายค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใดๆอันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และบลูมบีเคเคจะไม่ต้องรับผิดใดๆ ในกรณีดังกล่าว

7. การเชื่อมโยง การเตือน และการโฆษณา
7.1 การเชื่อมโยง: เพื่อความสะดวกของท่าน บลูมบีเคเคอาจจะรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของ หรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอกเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบลูมบีเคเค และบลูมบีเคเคจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด ตกหล่น ล่าช้า ทำให้เสียชื่อเสียงหมิ่นประมาท ดูหมิ่นการหลอกลวง สิ่งน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความไม่ถูกต้อง หรือเอกสารข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหาหรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใดๆ การเชื่อมโยงใดๆไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใดไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์ หรือเนื้อหาดังกล่าว และท่านตกลงว่าการเข้าใช้ หรือการใช้งานเว็บไซต์
หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น
7.2 การโฆษณา: บลูมบีเคเคอาจจะแนบแบนเนอร์ java applet และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดไว้กับแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาสินค้าและ/หรือบริการของบลูมบีเคเคหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยท่านไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าคอมมิชชั่นใดๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณาใดๆดังกล่าวหรือเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นใด

8. การส่งข้อมูลและข้อมูลของท่าน
8.1 การส่งข้อมูลโดยท่าน: ท่านให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่บลูมบีเคเคในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ท่านยื่นไว้ในแพลตฟอร์มและ/หรือมอบให้บลูมบีเคเค รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า“การส่งข้อมูล”) เมื่อท่านโพสต์ความเห็น หรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านยังให้สิทธิแก่บลูมบีเคเคในการใช้ชื่อที่ท่านส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ความเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆดังกล่าว ท่านต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวท่านเองหรือทำให้บลูมบีเคเคหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใดๆ บลูมบีเคเคอาจจะแต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะเผยแพร่ ถอดออกหรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน
8.2 ความยินยอมในการรับอีเมล์ : ท่านยินยอมและอนุญาตในการที่บลูมบีเคเคจะใช้ข้อมูลใดๆที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขาย ให้แก่ท่านข้อตกลงของท่านที่มีต่อข้อกำหนดในข้อ 8.2 นี้จะถือเป็นความยินยอมของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใดๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ท่านอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้ด้วยการคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขายใดๆ
8.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว : ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ https://www.bloombkk.com/privacy-
policy/ และให้ความยินยอมในการเก็บใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

9. การยกเลิก
9.1 การยกเลิกโดยฝ่ายบลูมบีเคเค : โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของบลูมบีเคเคเมื่อได้บอกกล่าวไปยังท่าน โดยให้มีผลในทันที บลูมบีเคเคอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของท่านและ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน บลูมบีเคเคอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด)
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามรวมทั้งการกระทำผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บริการนี้หรือเมื่อบลูมบีเคเคเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืน หรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใดๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของบลูมบีเคเคหรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
9.2 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน :
ท่านอาจจะยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเจ็ด (7) วันเป็นลายลักษณ์อักษร

10. การบอกกล่าว
10.1 การบอกกล่าวจากบลูมบีเคเค : คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่นๆทั้งหลายที่ส่งถึงท่านหาก :
(ก) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆตามที่บลูมบีเคเคจะเลือกจะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว ณ วันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ
(ข) ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของท่านที่บลูมบีเคเคทราบ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าวแล้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันที่ทิ้งคำบอกกล่าวนั้นไว้
10.2 คำบอกกล่าวจากท่าน : ท่านอาจจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงบลูมบีเคเคได้เฉพาะยังที่อยู่หรืออีเมล์แอดเดรสที่บลูมบีเคเคกำหนดเท่านั้น ณ เลขที่1 อาคารทีพีแอนด์ทีทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยวิภาวดีรังสิต19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) และ https://www.bloombkk.com/contact และจะถือว่าบลูมบีเคเคได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วเฉพาะเมื่อบลูมบีเคเคได้รับขณะที่บลูมบีเคเคพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับคำบอกกล่าวของท่านโดยทันที บลูมบีเคเคไม่อาจรับประกันได้ว่า บลูมบีเคเคจะตอบกลับได้เร็วเท่ากันทุกครั้ง
10.3 วิธีการอื่น : โดยไม่คำนึงถึงข้อ 10.1 และ 10.2 ในบางครั้งบลูมบีเคเคอาจจะกำหนดวิธีการอื่นที่ยอมรับได้ในการบอกกล่าว (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล์ หรือรูปแบบอื่นในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะถือว่าคำบอกกล่าวนั้นได้รับแล้ว

11. ข้อกำหนดทั่วไป
11.1 สิทธิและการเยียวยาสะสม : เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และสิทธิและการเยียวยาของบลูมบีเคเคภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะสะสมเพิ่มขึ้นโดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใดๆ ที่บลูมบีเคเคอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใดภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หรือตามกฎหมาย หรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้หรือตามกฎหมายหรือหลักอิควิตี้ (หากมี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมาย
หรือหลักความยุติธรรม
11.2 ไม่มีการสละสิทธิ : การที่บลูมบีเคเคไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภายหลัง บลูมบีเคเคยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของบลูมบีเคเคในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
11.3 การแยกส่วนได้ : เมื่อข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมายความสมบูรณ์และการบังคับใช้ได้ของข้อกำหนด ส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วยและยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบไม่สมบูรณ์หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
11.4 สิทธิของบุคคลภายนอก : บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใดๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใดๆหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย
ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
11.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ : การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย
11.6 การคุ้มครองชั่วคราว : บลูมบีเคเคอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากบลูมบีเคเคพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้วเห็นว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วเห็นว่าการยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงอย่างหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ
11.7 การแก้ไขเพิ่มเติม : เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่บลูมบีเคเคจะได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์)
บลูมบีเคเคอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่บลูมบีเคเคระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าว
หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าวถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการและยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ บลูมบีเคเคมีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
11.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด : บลูมบีเคเคไม่ต้องรับผิดใดๆในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์จัดเตรียมเอกสารหรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใดในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้
หรือเอกสารอื่นในส่วนของบลูมบีเคเคที่อาจมีการแก้ไข
11.9 สกุลเงิน : เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการ คือ เงินบาทไทย
11.10 ภาษา : ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาไทย (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาไทยของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ
11.11 สัญญาเบ็ดเสร็จ : เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับบลูมบีเคเคอันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในที่นี้ และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจการติดต่อสื่อสารและข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในที่นี้
11.12 ผูกพันและเป็นที่สุด : ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใดๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใดๆเกี่ยวกับบริการถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยบลูมบีเคเคหรือผู้ให้บริการของบลูมบีเคเคที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใดๆก็ตาม และเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลใดๆที่มีการส่งให้กันระหว่างบลูมบีเคเคกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐานความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องหรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าว เพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์และท่านสละสิทธิใดๆของท่านถ้ามีในการคัดค้านดังกล่าว
11.13 การทำสัญญาช่วงและการมอบหมาย : บลูมบีเคเคสงวนสิทธิ์ที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ของบลูมบีเคเคอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและ/หรือการบริการและสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วงและ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่บลูมบีเคเคเห็นว่าเหมาะสม
11.14 การโอนสิทธิ์ : ท่านไม่อาจโอนสิทธิ์ของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบลูมบีเคเคบลูมบีเคเคอาจจะโอนสิทธิของบลูมบีเคเคภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้
11.15 เหตุสุดวิสัย : บลูมบีเคเคไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของบลูมบีเคเคภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้องความไม่น่าเชื่อถือหรือความไม่เหมาะสมใดๆของเนื้อหาของแพลตฟอร์มและ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของบลูมบีเคเค

เอกสารแนบ 1 นิยามและการตีความ
1. นิยาม : เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ :
1.1 “ลูกค้า” มีความหมายเดียวกับที่อยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย
1.2 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่างแบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบสิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของ อื่นๆทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมาไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าที่ใดในโลกไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่และผลประโยชน์สิทธิพิเศษสิทธิในการฟ้องร้องการเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใดๆ ในสิทธิใดๆดังกล่าวมา
1.3 “ผู้ได้รับชดใช้ของบลูมบีเคเค” หมายถึง บลูมบีเคเคและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างกรรมการตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของบลูมบีเคเค
1.4 “บลูมบีเคเค” “บลูมบีเคเค” “ของบลูมบีเคเค” และ“บลูมบีเคเค” (ที่เป็นกรรมของประโยค) หมายถึง บริษัทเดอะฟลาวเวอร์ จำกัดบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105560170550 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ทีทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
1.5 “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้าดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม
1.6 “การสูญเสีย” หมายถึง ค่าปรับการขาดทุนจำนวนเงินในการชำระหนี้ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการค่าใช้จ่ายการฟ้องร้องดำเนินคดี ข้อเรียกร้องการเรียกให้ชำระหนี้และความรับผิดอื่นๆทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่”
1.7 “เอกสารข้อมูล” หมายถึง โดยรวมได้แก่หน้าเวบเพจทั้งหลายบนแพลตฟอร์ม รวมทั้งข้อสนเทศภาพลิงค์ เสียงกราฟฟิกวิดีโอ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และเอกสารข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงอยู่ หรือจัดไว้บนแพลตฟอร์ม และการทำงานหรือบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม
1.8 ”คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในการซื้อขาย
1.9 “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับบลูมบีเคเคอาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
1.10 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล อาจจะรวมถึง ชื่อของท่าน
อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์ไอดี และข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือว่ารวมข้อมูลใดๆที่ท่านให้แก่บลูมบีเคเค เมื่อจะส่งคำสั่งซื้อโดยไม่คำนึงว่าท่านมีบัญชีกับบลูมบีเคเคอยู่หรือไม่
1.11 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง
(ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยบริษัท เดอะ ฟลาวเวอร์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: https://www.bloombkk.com และ
(ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งๆโดยบลูมบีเคเคทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอสและแอนดรอยด์
1.12 “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน https://bloombkk.com/privacy-policy/
1.13 “สินค้า” หมายถึงสินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม
1.14 “เอกสารต้องห้าม” หมายถึงข้อสนเทศ กราฟฟิค ภาพถ่ายข้อมูลและ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่ :
(ก) มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรหัสโปรแกรมหรือมาโครอื่นใดที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย
(ข) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด
(ค) ทำให้เสียชื่อเสียงใส่ร้ายหรือข่มขู่
(ง) เป็นวัตถุน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
(จ) ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าว หรือโจมตีบุคคลอื่นและ/หรือน่ารังเกียจในความเห็นของบลูมบีเคเคแต่ฝ่ายเดียว
1.15 “บริการ” หมายถึง บริการข้อมูลและการทำงานที่บลูมบีเคเคจัดให้มีบนแพลตฟอร์ม
1.16 “การยื่น” ให้ความหมายไว้ในข้อ 8.1 ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
1.17 “เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าของลูกค้าและกำหนดไว้ใน https://www.bloombkk.com/terms-conditions/
1.18 “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึง อารัมภบทข้อ 1 ถึงข้อ 11 และเอกสารแนบท้ายใดๆของเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้
1.19 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าและโลโก้ที่ใช้ และแสดงอยู่แพลตฟอร์ม ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียน และเป็นของบลูมบีเคเค หรือของบุคคลภายนอกคนใดก็ตาม
1.20 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัว ในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับบลูมบีเคเค
1.21 “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้าภายใต้บังคับเงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นของบัตรแทนเงินสด และเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นสำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม
1.22 “ท่าน” และ“ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุมากกว่า 18 ปี หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

2. การตีความ: การอ้างอิงใดๆในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไปถึงบทบัญญัติใดๆของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าว ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้องในสัญญา เมื่อใดก็ตาม ที่ใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่ จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวันให้ หมายถึง วันตามปฏิทิน และ คำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้ง การอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือน ให้หมายถึง เดือนตามปฏิทิน หัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใดๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกันข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่บลูมบีเคเค และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่บลูมบีเคเคมากกว่า

ข้อตกลงและเงื่อนไข
เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

1. นิยามและการตีความเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ให้ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายในที่นี้

2. การสั่งซื้อสินค้า
2.1 เงื่อนไขที่ท่านต้องปฏิบัติตาม: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่งระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกใช้บังคับโดยบลูมบีเคเค (ในนามของผู้ขายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานแพลตฟอร์มหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า) เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้บลูมบีเคเคสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบาย และคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆก็ได้
และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว
2.2 รายละเอียดของสินค้า : ถึงแม้ว่าผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า บลูมบีเคเคและผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์มที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ให้บังคับใช้เนื้อความตามข้อ 6 ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
2.3 ผู้ขาย: สินค้าถูกขายโดย “ผู้ขาย” ถึงแม้ว่าบลูมบีเคเคอาจจะเป็น“ผู้ขาย”สินค้าบางอย่างแต่“ผู้ขาย” ยังอาจหมายถึงบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากบลูมบีเคเค (ซึ่งบุคคลอื่นใดดังกล่าวหมายถึง“ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” ตามเนื้อความในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้) ไม่ว่าสินค้านั้นจะถูกแสดงรายการไว้เพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยบลูมบีเคเคหรือมีการระบุชื่อผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกก็ตามสินค้าที่ขายให้ท่านโดยผู้ขายจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเฉพาะกับลูกค้าแต่ละราย (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในข้อ 2.6) ทั้งนี้ :
2.3.1 สำหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกจะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับท่านเท่านั้น และ1
2.3.2 สำหรับสินค้าที่ขายโดยบลูมบีเคเคจะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างบลูมบีเคเคกับท่านเท่านั้น
2.4 การส่งคำสั่งซื้อของท่าน : ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ยืนยันการชำระเงิน” ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใดท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ
2.5 คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข : คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆอีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้วและผู้ขายมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีกและโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใดๆไปยังท่านอีกท่านสามารถยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมต่อคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อนั้นยังไม่ถูกส่งผ่านแพลตฟอร์ม
2.6 ข้อสงวนสิทธิของผู้ขายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ : ผู้ขายมีดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ตอบรับโดยผู้ขาย จะถือเป็นสัญญาแยกต่างหาก (คำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับดังกล่าวจะเรียกว่า “สัญญาที่ทำกับลูกค้า”) ท่านได้ยอมรับว่า เว้นแต่ท่านจะได้รับคำตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจากผู้ขาย
ผู้ขายจะไม่ถือเป็นคู่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใดๆระหว่างผู้ขายกับท่านในการซื้อขาย หรือข้อตกลงอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าและด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดใดๆต่อความสูญเสียใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการ
หรือตอบรับคำสั่งซื้อใดๆที่ได้รับจากและโดยผ่านแพลตฟอร์ม
2.7 การยกเลิกโดยผู้ขายในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา : ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนแพลตฟอร์มซึ่งในกรณีดังกล่าวบลูมบีเคเคในนามของผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลาสามวันผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตามและไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม
2.8 การรับประกันสินค้า : ผู้ขายไม่ต้องผูกพันการรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันการเยียวยาในการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่นๆที่ระบุ
ในการรับประกันสินค้าจะใช้แทนเงื่อนไขการรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่นๆ ทั้งหลายไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือโดยประการอื่นเว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้าดังกล่าว (เว้นแต่จะต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีนั้นๆ) ในเงื่อนไขการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันอื่นใดทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่งให้
2.9 การรับทราบของลูกค้า: ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่ได้อิงความตามเงื่อนไขข้อกำหนด การรับประกัน คำสัญญาการโน้มน้าวหรือการแสดงตนรับรองใดๆที่ทำโดยหรือในนามของผู้ขายแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรืออิงความตามคำอธิบายหรือการแสดงข้อมูล หรือข้อกำหนดจำเพาะใดๆที่อยู่ในเอกสารใดๆ เช่น แคตตาล็อกหรือเอกสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งจัดทำโดยบลูมบีเคเคหรือผู้ขายท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่า ข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิดและข้อยกเว้นการเยียวยาในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ในการซื้อขายและสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญาโดยยินยอมให้ผู้ขายจัดหาสินค้าที่ค่าบริการหรือราคาต่ำกว่าที่ผู้ขายอาจจะทำได้และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเหมาะสม
2.10 จะไม่มีการแสดงตนรับรองหรือรับประกัน : โดยไม่กระทบต่อผลบังคับของข้อ 2.9 ข้างต้น :
2.10.1 ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษ หรือเป็นการเฉพาะใดๆหรือไม่
หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่งรายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆดังกล่าว จะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้นทั้งบลูมบีเคเคและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใดๆในเรื่องคุณภาพ สถานะสภาพหรือความเหมาะสมของสินค้า
2.11 ทรัพย์สินทางปัญญา :
2.11.1 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบลูมบีเคเคเสียก่อนลูกค้าต้องไม่ถอดออก หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดง
ลิขสิทธิ์ เลขทะเบียนฉลากป้าย หรือเครื่องหมายระบุสัญลักษณ์หรือคำอธิบายประกอบอื่นๆที่ติดอยู่กับสินค้าใดๆ
2.11.2 เมื่อมีการมอบซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น ไดรเวอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ และ/หรือรายละเอียดการออกแบบ คู่มือทางเทคนิคหรือคู่มือแบบภาพวาด หรือข้อมูลอื่นๆทั้งหลาย (เรียกรวมกันว่า “เอกสารข้อมูลสินค้า”) ให้แก่ลูกค้าโดยผู้ขายตามคำสั่งซื้อการใช้งานและการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสินค้าจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำห
นดของสัญญาอนุญาตใช้งาน (เช่น สัญญาอนุญาตของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการใช้งาน) ตามที่จะได้กำหนดโดยผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย
และต้องไม่ใช้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
2.11.3
ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย ลูกค้ายังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใดๆทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อหรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้าของบลูมบีเคเค

3. การส่งมอบสินค้า
3.1 ที่อยู่: การส่งมอบสินค้าให้ทำ ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าโดยผู้ขายหรือบลูมบีเคเค (หรือตัวแทนของบลูมบีเคเค) ในนามของผู้ขาย
3.2 ค่าบริการในการส่งมอบ&บรรจุหีบห่อ : ค่าบริการในการส่งมอบและบรรจุหีบห่อให้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ
3.3 การติดตามสินค้า : ท่านอาจจะติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าได้ที่หน้า “เช็คสถานะการสั่งซื้อ” ของแพลตฟอร์ม
3.4 กรอบเวลาในการส่งมอบ : ท่านรับทราบว่าผู้ขายใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านภายในกรอบเวลาที่ท่านระบุในการส่งมอบในหน้าเพจที่เกี่ยวข้องที่แสดงรายการสินค้าและท่านรับทราบว่าขณะที่ข้อมูลสต็อกสินค้าบนแพลตฟอร์มมีการปรับปรุงอยู่เสมอในทุกวันในบางกรณีประเภทสินค้าที่ท่านเลือกอาจจะหมดไประหว่างการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวและความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้หากการส่งมอบสินค้าของท่านต้องล่าช้าออกไปผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์และสินค้าของท่านจะถูกส่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อผู้ขายมีสินค้าเวลาสำหรับการส่งมอบไม่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ และผู้ขาย (หรือตัวแทนผู้ขายคนใดก็ตาม) ไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าใดๆในการส่งมอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดๆก็ตาม
3.5 บัตรแทนเงินสดจากบลูมบีเคเค : หากมีความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า บลูมบีเคเคมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเสนอบัตรแทนเงินสดให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้ายอมรับบัตรแทนเงินสดแล้วลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเพิ่มเติมใดๆจากผู้ขายอีก
3.7 ลูกค้าไม่รับการส่งมอบ: หากลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้าไม่มารับการส่งมอบสินค้า (นอกเหนือจากเหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสม โดยลูกค้าหรือจากเหตุความผิดของผู้ขาย) เช่นนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายมีผู้ขายอาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า

4. ราคาของสินค้า
4.1 ราคาที่ประกาศขาย : ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย (ผ่านทางแพลตฟอร์ม)
4.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใดๆโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

5. การชำระเงิน
5.1 ทั่วไป : ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใดๆที่กำหนดโดยบลูมบีเคเคในช่วงเวลานั้นๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อผู้ขายตอบรับคำสั่งซื้อของท่านและเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้าขึ้นแล้ว การชำระเงินทั้งหลายให้กระทำแก่บลูมบีเคเคไม่ว่าจะรับชำระเงินตามสิทธิของบลูมบีเคเ
คเอง หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขาย (เมื่อผู้ขายเป็นผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) ท่านรับทราบว่าบลูมบีเคเคมีสิทธิที่จะเรียกให้มีการชำระเงินจากท่านในนามของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกได้
5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติม : วิธีการชำระเงินอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกำหนดโดยรักกหรีดเป็นครั้งค ราวไป
5.3 วิธีการชำระเงิน : ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่านท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายหรือตัวแทนคนใดของผู้ขาย (ที่อาจจะรวมถึงบลูมบีเคเค) ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวขัดข้องหรือข้อผิดพลาดใดๆอันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้บลูมบีเคเคสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิกไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรไม่ว่าเวลาใดๆซึ่งวิธีการชำระเงินใดๆโดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใดๆ
5.4 การเรียกเก็บเงิน : ผู้ขายอาจจะเรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อถึงวันครบกำหนดการชำระเงินใดๆภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
5.5 การไม่ชำระเงิน : หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีได้
5.6 การคืนเงินที่ชำระ :
(ก) การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินสด เมื่อส่งมอบการคืนเงินให้ทำผ่านการโอนเงินทางธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของบุคคล ทั้งนี้เมื่อได้ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่บลูมบีเคเค
(ข) บลูมบีเคเคไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลาการดำเนินการชำระเงิน อาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคารและ/หรือกระบวนการภายในของผู้ให้บริการการชำระเงิน
(ค) บลูมบีเคเคจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น
(ง) บลูมบีเคเคขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใดๆโดยไม่ต้องบอกกล่าว

6.คำถามและข้อร้องเรียนหากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อบลูมบีเคเคโดยใช้เพจ “contact us” บนแพลตฟอร์ม บลูมบีเคเคจะติดต่อประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของท่าน

7.การยกเลิก
7.1 การยกเลิกโดยฝ่ายผู้ขาย : ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดในการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ในที่อื่นใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขายหรือบลูมบีเคเคที่กระทำการในนามของผู้ขายอาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใดๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้าและ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วันหรือในเวลาใดๆหากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ :
7.1.1 ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
7.1.2 ลูกค้ามีมติในการเลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี
7.1.3 มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใดๆของลูกค้าหรือ
7.1.4 ลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไปหรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

8.ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์ในสินค้า
8.1 ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ
เวลาที่บลูมบีเคเคหรือผู้ขายได้เสนอที่จะส่งมอบสินค้าแล้ว
8.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังลูกค้าจนกว่าบลูมบีเคเคจะได้รับเงินสดหรือเงินโอน ในการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระเงินซึ่งราคาของสินค้าและสินค้าอื่นๆทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขายโดยผู้ขายให้แก่ลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้าหรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้
8.3 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะผ่านไปยังลูกค้า ลูกค้าต้องยึดถือสินค้าไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายและผู้รับฝากสินค้าและต้องดูแลรักษาสินค้าแยกต่างหากจากสินค้าที่เป็นของลูกค้าเอง
8.4 ระหว่างเวลาที่กรรมสิทธิ์ของสินค้ายังคงอยู่กับผู้ขาย ลูกค้าตกลงกับผู้ขายว่าลูกค้าจะแจ้งให้บลูมบีเคเคทราบโดยทันทีถึงเรื่องใดๆที่อาจจะเกิดขึ้น และกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ขายในสินค้านั้น และลูกค้าจะให้ข้อมูลใดๆแก่บลูมบีเคเคเกี่ยวกับสินค้าตามที่บลูมบีเคเคควรทราบเป็นครั้งคราวไป
8.5 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินผ่านไปยังลูกค้า ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด บลูมบีเคเคขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าในเรื่องการเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหลาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากลูกค้า
8.6 หากข้อกำหนดในเงื่อนไขข้อ 9 นี้ไม่มีผลบังคับเนื่องจากกฎหมายของประเทศที่สินค้าตั้งอยู่ให้ถือว่าได้นำหลักการทางกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในการคงกรรมสิทธิ์ที่ใช้อยู่ในประเทศนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม เพื่อให้เกิดผลบังคับกับเจตนาเดิมที่แสดงอยู่ในเงื่อนไขและลูกค้าจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงในการทำให้เกิดผลบังคับดังกล่าว
8.7ลูกค้าจะชดใช้ให้ผู้ขายในความสูญเสียหรือเสียหายต้นทุนและค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งปวงที่เกิดจากลูกค้าอันเกี่ยวกับการยืนยันและบังคับตามสิทธิของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้

9. การจำกัดความรับผิด
9.1 การเยียวยาเฉพาะของลูกค้า : การเยียวยาที่กำหนดในข้อ 6 เป็นการเยียวยาสำหรับลูกค้าเฉพาะท่านแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกั
บข้อกำหนดหรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า
9.2 ความรับผิดสูงสุด : โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้ขายที่มีต่อท่านหรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับจะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว
9.3 การยกเว้นความรับผิด : ผู้ได้รับชดใช้ของบลูมบีเคเค ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใดๆหรือไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) :
(1) จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มคนอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใดๆ
(2) การขายสินค้าให้ท่านหรือการใช้งานสินค้านั้นหรือการนำไปขายต่อโดยท่าน และ
(3) ข้อชำรุดบกพร่องใดๆอันเกิดจากการความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุภัยธรรมชาติและ/หรือการเก็บรักษาผิดปกติ

10.ข้อกำหนดทั่วไป
10.1 การอ้างอิงถึง “บลูมบีเคเค” : การอ้างอิงถึง “บลูมบีเคเค” ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ให้ใช้บังคับกับทั้งการกระทำของบลูมบีเคเค ในนามของตัวเองในฐานะผู้ขาย และ/หรือในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์มหรือในฐานะตัวแทนของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ขายสำหรับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกฉบับ
10.2 สิทธิในการทำสัญญาช่วง : ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิที่จะมอบหมายและ/หรือทำสัญญาช่วงสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้แก่บลูมบีเคเคหรือผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนคนใดที่บลูมบีเคเคกำหนด
10.3 สิทธิและการเยียวยาสะสม : เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ข้อกำหนดของเงื่อนไข และข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสิทธิและการเยียวยาของผู้ขายภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ จะสะสมเพิ่มขึ้นโดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใดๆที่ผู้ขายอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรมและการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใดภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม
(ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้หรือตามกฎหมายหรือความยุติธรรมถ้ามี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม
10.4 ไม่มีการสละสิทธิ : การที่ผู้ขายไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ในภายหลัง ผู้ขายยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของตนในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
10.5 การแยกส่วนได้ : เมื่อข้อกำหนดใดๆของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใดๆก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์และการบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้ จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วยและยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบไม่สมบูรณ์หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
10.6 สิทธิของบุคคลภายนอก : บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใดๆในการบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่ว่าในข้อใดโดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดหรือตรงกับรายรายละเอียดใดๆหรือไม่
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
10.7 กฎหมายที่ใช้บังคับ : เงื่อนไข&ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย
10.8 เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ
10.7 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญาการยกเลิก หรือความไม่สมบูรณ์ของสัญญาอาจจะระงับไปด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (TAI) คณะอนุญาโตตุลาการ ให้ประกอบด้วย อนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ TAI สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คือ กรุงเทพมหานคร คำชี้ขาดใดๆ โดยคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา
10.9 การคุ้มครองชั่วคราว : ผู้ขายอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราว หากผู้ขายพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้วเห็นว่า การยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่น เป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ
10.10 การแก้ไขเพิ่มเติม : ผู้ขายอาจมีคำบอกกล่าวที่ออกร่วมกันกับบลูมบีเคเคผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่ผู้ขายจะได้กำหนดโดยผ่านทางบลูมบีเคเคเท่านั้น (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) ผู้ขายอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่ผู้ขายระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้น หากท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการและยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ สิทธิของผู้ขายในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้โดยวิธีการดังกล่าวใช้ร่วมกันกับบลูมบีเคเค (ไม่ว่าผ่านทางพอร์ทัลหรือโดยวิธีการอื่นตามที่บลูมบีเคเคกำหนด) และอยู่ภายใต้บังคับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งยังอาจจะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไข และข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการซื้อขายที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใดๆ จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น
10.11 การแก้ไขข้อผิดพลาด : ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาด หรือตกหล่นอื่นใดในการตอบรับออกใบแจ้งหนี้หรือเอกสารอื่นในส่วนของผู้ขายที่อาจมีการแก้ไข
10.12 สกุลเงิน : เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ คือ เงินบาทไทย
10.13 ภาษา : ในกรณีเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาไทย (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาไทยของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ
10.14 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับผู้ขายอันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจการติดต่อสื่อสารและข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในที่นี้
10.15 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใดๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใดๆเกี่ยวกับบริการถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการของผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใดๆก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลใดๆที่มีการส่งให้กันระหว่างผู้ขายกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐานความน่าเชื่อถือความถูกต้องหรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าว เพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใดๆของท่านถ้ามีในการคัดค้านดังกล่าว
10.16 การทำสัญญาช่วงและการมอบหมาย : บลูมบีเคเคสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ของตน อันเกี่ยวพันกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วงและ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่บลูมบีเคเคเห็นว่าเหมาะสม
10.17 การโอนสิทธิ : ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย ผู้ขายอาจจะโอนสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้
10.18 เหตุสุดวิสัย : บลูมบีเคเคและผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เหมาะสมใดๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของบลูมบีเคเคหรือของผู้ขาย

– จบ –
เอกสารแนบท้าย 1 นิยามและการตีความ
1. นิยามเว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ :
1.1 “วันทำการ” หมายถึง วัน (ไม่รวมวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) ที่ธนาคารโดยทั่วไปเปิดทำการในประเทศไทย
1.2 “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการ
1.3 “สัญญาที่ทำกับลูกค้า” ให้เป็นไปตามที่ให้ความหมายไว้ข้อ 2.6
1.4 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ อรรถประโยชน์เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบ โครงร่างแบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่นๆทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้องการเรียกค่าเสียหายและได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใดๆในสิทธิใดๆดังกล่าวมา
1.5 “ผู้ได้รับชดใช้ของบลูมบีเคเค” หมายถึง บลูมบีเคเคและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างกรรมการตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของบลูมบีเคเค
1.6 “บลูมบีเคเค” หมายถึง บริษัท เดอะ ฟลาวเวอร์ จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105560170550 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
1.7 “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้าดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม
1.8 “การสูญเสีย” หมายถึง การขาดทุนจำนวนเงินในการชำระหนี้ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการค่าใช้จ่ายการฟ้องร้องดำเนินคดี ข้อเรียกร้องการเรียกให้ชำระหนี้และความรับผิดอื่นๆทั้งหลาย ไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่
1.9 “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย
1.10 “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับบลูมบีเคเคอาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
1.11 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ติดต่อหรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล อาจจะรวมถึง ชื่อของท่าน
อีเมล์แอดเดรส ไลน์ไอดี ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต
1.12 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง
(ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยลาซาด้าซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: https://www.bloombkk.com และ
(ข)แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งๆโดยบลูมบีเคเคทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอสและแอนดรอยด์
1.13 “สินค้า” หมายถึง สินค้าที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม
1.14 “การรับประกันสินค้า” หมายถึง สินค้าที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม
1.15 “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้ขายที่ได้รับการอนุญาตจากบลูมบีเคเคให้ใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าและไม่รวมบลูมบีเคเค
1.16 “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายสินค้าดังอธิบายในข้อ 2.3 และรวมถึงผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก
1.17 “บริการ” หมายถึง บริการข้อมูลและฟังก์ชั่นที่มีให้ใช้งานโดยผู้ขายบนแพลตฟอร์ม
1.18 “เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง ข้อ 1 ถึง 11และเอกสารแนบท้ายใดๆของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
1.20 “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของลูกค้าและกำหนดไว้ใน https://wwwbloombkk.com/terms-conditions/
1.21 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้า และโลโก้ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์ม
1.22 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับบลูมบีเคเค
1.23 “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้าภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น สำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม
1.24 “ท่าน” และ“ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุมากกว่า 18 ปี หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

2. การตีความ: การอ้างอิงใดๆในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไปถึงบทบัญญัติใดๆของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า
“โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่ จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น การอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวัน ให้หมายถึงวันตามปฏิทิน และคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้ง การอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือน ให้หมายถึงเดือนตามปฏิทินหัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใดๆหรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกันข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าว ให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่บลูมบีเคเคและบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่บลูมบีเคเคมากกว่า